GR EN
Επικοινωνήστε μαζί μας
για Ολιγοήμερες ή και Μακροχρόνιες Μισθώσεις


210 6641570
equipment-rental@hertz.gr

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Εξοπλισμός θα πρέπει: i) να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή και με τον τρόπο που έχει σχεδιασθεί και εντός των ορίων της ονομαστικής ισχύος και του μεγίστου φορτίου του, ii) να χρησιμοποιείται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή ώστε να αποφεύγεται οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει φθορά μεγαλύτερη της φυσιολογικής, iii) να παραμένει και να φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του Μισθωτή ή στο Εργοτάξιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του εξοπλισμού από τον συγκεκριμένο χώρο εργασίας, η επισκευή του ή η τροποποίησή του από οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή.
Ο Μισθωτής αναλαμβάνει την ευθύνη για το ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται με / στον Εξοπλισμό θα είναι ο καταλληλότερος γι’αυτόν και θα είναι όπως πρέπει γειωμένος ή με διπλή μόνωση όπου χρειάζεται. 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
α) Στις χρεώσεις συμπεριλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές και αργίες, μέχρι να επιστραφεί ο Εξοπλισμός. Ο Μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την καταβολή του μισθώματος εάν εμποδίζεται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό από λόγους που αφορούν αυτόν ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, ακόμη και ανωτέρα βία. Επίσης ο Μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης σε περίπτωση που λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες του εξοπλισμού ή φέρει αυτός ελάττωμα μέχρι την αποκατάστασή του. 
β) Μεταφορικά: Η Παράδοση του Εξοπλισμού θα γίνεται στις Εγκαταστάσεις του Εκμισθωτή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Η μεταφορά του εξοπλισμού προς και από τον χώρο εργασίας του εξοπλισμού καθώς και η φόρτωση, εκφόρτωση, από-συναρμολόγηση γίνεται με έξοδα του Μισθωτή. Όταν η μεταφορά του Εξοπλισμού γίνεται με μέσα του Μισθωτή, τότε ο Μισθωτής φέρει και την σχετική ευθύνη.
γ) Χρόνος πληρωμής: Ο Εκμισθωτής θα εκδίδει Τιμολόγιο την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή την ημέρα συμπλήρωσης κάθε ημερολογιακού μηνός από την ημέρα της υπογραφής του Συμφωνητικού (εάν η διάρκεια της μίσθωσης υπερβαίνει τον ένα μήνα) και η εξόφληση των Τιμολογίων θα γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ανάλογη προκαταβολή ή και την πληρωμή δόσεων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος ή οποιουδήποτε άλλου οφειλόμενου ποσού κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία, σύμφωνα με τα παραπάνω, το οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό της μίσθωσης θα γίνεται αυτόματα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, χωρίς άλλη ειδοποίηση του Μισθωτή. Ο Μισθωτής εξάλλου υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της μίσθωσης, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , διαφορετικά θα οφείλει από τότε τους νόμιμους τόκους υπερημερίας με ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος του Εκμισθωτή, ενδεικτικά της καταγγελίας της μίσθωσης. Ο Μισθωτής ευθύνεται ακόμη και ενδεικτικά για κάθε εύλογη νόμιμη επιβάρυνση του Εκμισθωτή για την πληρωμή των οφειλομένων ποσών της μίσθωσης και για την ανάκτηση του εξοπλισμού.
δ) Εγγυήσεις (ή Προκαταβολές): Οι εγγυήσεις ορίζονται σε ποσά που κανονικά είναι ίσα ή μεγαλύτερα από το υπολογιζόμενο ποσό της μίσθωσης, μπορούν δε να καλύψουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Εκμισθωτή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό. Ολόκληρο ή το υπόλοιπο ποσό των εγγυήσεων επιστρέφεται άτοκα στον Μισθωτή με την επιστροφή του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση. Αντί για εγγυήσεις με ποσά καταβαλλόμενα τοις μετρητοίς μπορεί να γίνονται δεκτές ισόποσες επιταγές σε διαταγή του Εκμισθωτή. 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
α) Επιμέλεια Εξοπλισμού: Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει τον Εξοπλισμό, να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα, τη στάθμη των υγρών μπαταρίας κλπ. καθώς και να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του εξοπλισμού. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης διαπιστωθούν ζημιές ή βλάβες οι οποίες δεν επιτρέπουν την ασφαλή συνέχεια της χρήσης του εξοπλισμού, ο Μισθωτής υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του εξοπλισμού και να ενημερώσει άμεσα τον Εκμισθωτή. Αν ο Μισθωτής συνεχίζει τη χρήση του εξοπλισμού με αποτέλεσμα η ζημιά ή βλάβη να επιδεινωθεί και τελικά να επέλθει αδυναμία λειτουργίας του εξοπλισμού, την ευθύνη αποκατάστασης της ζημιάς την φέρει ο Μισθωτής. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής κληθεί για βλάβη και αποδειχθεί ότι αυτή οφείλεται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή μη τήρηση των οδηγιών χρήσης από τον Μισθωτή, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα επισκευής. Επίσης, ο Μισθωτής έχει την ευθύνη για την κατάσταση του εδάφους και τη δυνατότητα λειτουργίας του εξοπλισμού και υποχρεούται να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων στο χώρο εργασίας του εξοπλισμού, όπως αγωγοί, φρεάτια, υπόγεια και ενδεχόμενοι περιορισμοί βάρους των δαπέδων και οδών.
β) Επιστροφή του Εξοπλισμού: Ο Εξοπλισμός με το τέλος της μίσθωσης μπορεί να επιστραφεί κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις εγκαταστάσεις του Εκμισθωτή ή όπως αλλιώς έχει συμφωνηθεί για την παραλαβή. Ο Μισθωτής έχει την υποχρέωση να επιστρέψει και παραδώσει στον Εκμισθωτή τον Εξοπλισμό μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην ίδια κατάσταση που τον παρέλαβε, καθώς και με την ποσότητα καυσίμων την οποία είχε ο εξοπλισμός όταν παραδόθηκε στον Μισθωτή. Τυχόν διαφορά στην ποσότητα καυσίμου βαρύνει τον Μισθωτή. Ο ηλεκτροκίνητος εξοπλισμός που κινείται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες παραδίδεται και παραλαμβάνεται πλήρως φορτισμένος. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός παραδίδεται αποφορτισμένος από τον Μισθωτή, το κόστος επαναφόρτισης, ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού, βαρύνει τον Μισθωτή. Επίσης, ο Μισθωτής ευθύνεται για την πληρωμή του καθαρισμού, του επανατροχίσματος, της σοβαρής ζημιάς, κλοπής ή απώλειας του εξοπλισμού.
Η σοβαρή ζημιά, η κλοπή ή η απώλεια του εξοπλισμού συνεπάγεται τη χρέωση ολόκληρης της δαπάνης αντικατάστασης. Οι χρεώσεις της μίσθωσης θα συνεχίζουν να διαρκούν παράλληλα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ανωτέρω ζημιάς / φθοράς του εξοπλισμού και την ολική επαναφορά του στη λειτουργικότητα και διαθεσιμότητα που είχε πριν τη μίσθωση και πριν τη ζημιά / φθορά.
Ο Μισθωτής ακόμη αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον Εκμισθωτή για κάθε δαπάνη, ευθύνη, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση σε περίπτωση κάθε τραυματισμού και ζημίας προσώπου ή περιουσιακής ζημίας που έχει σχέση ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτό το Συμφωνητικό. Επίσης ο Μισθωτής οφείλει να ανακοινώσει στον Εκμισθωτή κατά την παράδοση του εξοπλισμού στον τελευταίο την τυχόν επιβολή προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικών ποινών και υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα σχετικά πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση παράλειψης του Μισθωτή, αυτός ευθύνεται και για κάθε επιβάρυνση του Εκμισθωτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισμού, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή το μίσθωμα που αντιστοιχεί για τις ώρες ή ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισμού, με βάση το ισχύον μίσθωμα, καθώς και να αποζημιώσει πλήρως τον Εκμισθωτή για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τα αυτοκινούμενα μηχανήματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες καλύπτονται ασφαλιστικά σύμφωνα με τα ελάχιστα ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ο Εκμισθωτής δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ούτε έχει ούτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών.
Στην περίπτωση Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων, ο Μισθωτής, εάν το επιθυμεί, μπορεί κατά την έναρξη της μίσθωσης να επιλέξει την “Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού-Χειριστή”, βάζοντας την υπογραφή του στo αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη “Δέχομαι” στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και αποδεχόμενος την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Η κάλυψη αυτή ισχύει εφόσον ο Μισθωτής χρησιμοποίησε τον Εξοπλισμό σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στον Μισθωτή σε άψογη κατάσταση και απαλλαγμένος από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα. Ο Μισθωτής έλεγξε προσεκτικά τον εξοπλισμό, πραγματοποίησε δοκιμαστική χρήση, τον βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Ο Μισθωτής υποχρεούται, κατά την παραλαβή, να λάβει γνώση όλων των εγγράφων που του έχουν παραδοθεί πριν την εκκίνηση και να ακολουθήσει τις υποδείξεις. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, και με την προϋπόθεση ότι ο Μισθωτής δεν είναι υπόχρεος για αυτήν, ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να τον επισκευάσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και εάν αυτό δεν είναι εφικτό να τον αντικαταστήσει με άλλον του αυτού ή παρόμοιου τύπου. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο Εκμισθωτής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παραδίδει ή να παραλαμβάνει, εάν έτσι έχει συμφωνηθεί, τον Εξοπλισμό στη διάρκεια της επόμενης εργάσιμης ημέρας από εκείνη κατά την οποία έλαβε την ειδοποίηση και ο Μισθωτής ή αντιπρόσωπός του πρέπει να παρίσταται όταν γίνεται η παράδοση ή η παραλαβή του Εξοπλισμού.